Up Carlevè 'd mondvì 2019 Slideshow

Carlevè 'd mondvì 2019_001
Carlevè 'd mondvì 2019_002
Carlevè 'd mondvì 2019_003
Carlevè 'd mondvì 2019_004
Carlevè 'd mondvì 2019_005
Carlevè 'd mondvì 2019_006
Carlevè 'd mondvì 2019_007
Carlevè 'd mondvì 2019_008
Carlevè 'd mondvì 2019_009
Carlevè 'd mondvì 2019_010
Carlevè 'd mondvì 2019_011
Carlevè 'd mondvì 2019_012
Carlevè 'd mondvì 2019_013
Carlevè 'd mondvì 2019_014
Carlevè 'd mondvì 2019_015
Carlevè 'd mondvì 2019_016
Carlevè 'd mondvì 2019_017
Carlevè 'd mondvì 2019_018
Carlevè 'd mondvì 2019_019
Carlevè 'd mondvì 2019_020
Carlevè 'd mondvì 2019_021
Carlevè 'd mondvì 2019_022
Carlevè 'd mondvì 2019_023
Carlevè 'd mondvì 2019_024
Carlevè 'd mondvì 2019_025
Carlevè 'd mondvì 2019_026
Carlevè 'd mondvì 2019_027
Carlevè 'd mondvì 2019_028
Carlevè 'd mondvì 2019_029
Carlevè 'd mondvì 2019_030
Carlevè 'd mondvì 2019_031
Carlevè 'd mondvì 2019_032
Carlevè 'd mondvì 2019_033
Carlevè 'd mondvì 2019_034
Carlevè 'd mondvì 2019_035
Carlevè 'd mondvì 2019_036
Carlevè 'd mondvì 2019_037
Carlevè 'd mondvì 2019_038
Carlevè 'd mondvì 2019_039
Carlevè 'd mondvì 2019_040
Carlevè 'd mondvì 2019_041
Carlevè 'd mondvì 2019_042
Carlevè 'd mondvì 2019_043
Carlevè 'd mondvì 2019_044
Carlevè 'd mondvì 2019_045
Carlevè 'd mondvì 2019_046
Carlevè 'd mondvì 2019_047
Carlevè 'd mondvì 2019_048
Carlevè 'd mondvì 2019_049
Carlevè 'd mondvì 2019_050
Carlevè 'd mondvì 2019_051
Carlevè 'd mondvì 2019_052
Carlevè 'd mondvì 2019_053
Carlevè 'd mondvì 2019_054
Carlevè 'd mondvì 2019_055
Carlevè 'd mondvì 2019_056
Carlevè 'd mondvì 2019_057
Carlevè 'd mondvì 2019_058
Carlevè 'd mondvì 2019_059
Carlevè 'd mondvì 2019_060
Carlevè 'd mondvì 2019_061
Carlevè 'd mondvì 2019_062
Carlevè 'd mondvì 2019_063
Carlevè 'd mondvì 2019_064
Carlevè 'd mondvì 2019_065
Carlevè 'd mondvì 2019_066
Carlevè 'd mondvì 2019_067
Carlevè 'd mondvì 2019_068
Carlevè 'd mondvì 2019_069
Carlevè 'd mondvì 2019_070
Carlevè 'd mondvì 2019_071
Carlevè 'd mondvì 2019_072
Carlevè 'd mondvì 2019_073
Carlevè 'd mondvì 2019_074
Carlevè 'd mondvì 2019_075
Carlevè 'd mondvì 2019_076
Carlevè 'd mondvì 2019_077
Carlevè 'd mondvì 2019_078
Carlevè 'd mondvì 2019_079
Carlevè 'd mondvì 2019_080
Carlevè 'd mondvì 2019_081
Carlevè 'd mondvì 2019_082
Carlevè 'd mondvì 2019_083
Carlevè 'd mondvì 2019_084
Carlevè 'd mondvì 2019_085
Carlevè 'd mondvì 2019_086
Carlevè 'd mondvì 2019_087
Carlevè 'd mondvì 2019_088
Carlevè 'd mondvì 2019_089
Carlevè 'd mondvì 2019_090
Carlevè 'd mondvì 2019_091
Carlevè 'd mondvì 2019_092
Carlevè 'd mondvì 2019_093
Carlevè 'd mondvì 2019_094
Carlevè 'd mondvì 2019_095
Carlevè 'd mondvì 2019_096
Carlevè 'd mondvì 2019_097
Carlevè 'd mondvì 2019_098
Carlevè 'd mondvì 2019_099
Carlevè 'd mondvì 2019_100
Carlevè 'd mondvì 2019_101
Carlevè 'd mondvì 2019_102
Carlevè 'd mondvì 2019_103
Carlevè 'd mondvì 2019_104
Carlevè 'd mondvì 2019_105
Carlevè 'd mondvì 2019_106
Carlevè 'd mondvì 2019_107
Carlevè 'd mondvì 2019_108
Carlevè 'd mondvì 2019_109
Carlevè 'd mondvì 2019_110
Carlevè 'd mondvì 2019_111
Carlevè 'd mondvì 2019_112
Carlevè 'd mondvì 2019_113
Carlevè 'd mondvì 2019_114
Carlevè 'd mondvì 2019_115
Carlevè 'd mondvì 2019_116
Carlevè 'd mondvì 2019_117
Carlevè 'd mondvì 2019_118
Carlevè 'd mondvì 2019_119
Carlevè 'd mondvì 2019_120
Carlevè 'd mondvì 2019_121
Carlevè 'd mondvì 2019_122
Carlevè 'd mondvì 2019_123
Carlevè 'd mondvì 2019_124
Carlevè 'd mondvì 2019_125
Carlevè 'd mondvì 2019_126
Carlevè 'd mondvì 2019_127
Carlevè 'd mondvì 2019_128
Carlevè 'd mondvì 2019_129
Carlevè 'd mondvì 2019_130
Carlevè 'd mondvì 2019_131
Carlevè 'd mondvì 2019_132
Carlevè 'd mondvì 2019_133
Carlevè 'd mondvì 2019_134
Carlevè 'd mondvì 2019_135
Carlevè 'd mondvì 2019_136
Carlevè 'd mondvì 2019_137
Carlevè 'd mondvì 2019_138
Carlevè 'd mondvì 2019_139
Carlevè 'd mondvì 2019_140
Carlevè 'd mondvì 2019_141
Carlevè 'd mondvì 2019_142
Carlevè 'd mondvì 2019_143
Carlevè 'd mondvì 2019_144
Carlevè 'd mondvì 2019_145
Carlevè 'd mondvì 2019_146
Carlevè 'd mondvì 2019_147
Carlevè 'd mondvì 2019_148
Carlevè 'd mondvì 2019_149
Carlevè 'd mondvì 2019_150
Carlevè 'd mondvì 2019_151
Carlevè 'd mondvì 2019_152
Carlevè 'd mondvì 2019_153
Carlevè 'd mondvì 2019_154
Carlevè 'd mondvì 2019_155
Carlevè 'd mondvì 2019_156
Carlevè 'd mondvì 2019_157
Carlevè 'd mondvì 2019_158
Carlevè 'd mondvì 2019_159
Carlevè 'd mondvì 2019_160
Carlevè 'd mondvì 2019_161
Carlevè 'd mondvì 2019_162
Carlevè 'd mondvì 2019_163
Carlevè 'd mondvì 2019_164
Carlevè 'd mondvì 2019_165
Carlevè 'd mondvì 2019_166
Carlevè 'd mondvì 2019_167
Carlevè 'd mondvì 2019_168
Carlevè 'd mondvì 2019_169
Carlevè 'd mondvì 2019_170
Carlevè 'd mondvì 2019_171
Carlevè 'd mondvì 2019_172
Carlevè 'd mondvì 2019_173
Carlevè 'd mondvì 2019_174
Carlevè 'd mondvì 2019_175
Carlevè 'd mondvì 2019_176
Carlevè 'd mondvì 2019_177
Carlevè 'd mondvì 2019_178
Carlevè 'd mondvì 2019_179
Carlevè 'd mondvì 2019_180
Carlevè 'd mondvì 2019_181
Carlevè 'd mondvì 2019_182
Carlevè 'd mondvì 2019_183
Carlevè 'd mondvì 2019_184
Carlevè 'd mondvì 2019_185
Carlevè 'd mondvì 2019_186
Carlevè 'd mondvì 2019_187
Carlevè 'd mondvì 2019_188
Carlevè 'd mondvì 2019_189
Carlevè 'd mondvì 2019_190
Carlevè 'd mondvì 2019_191
Carlevè 'd mondvì 2019_192
Carlevè 'd mondvì 2019_193
Carlevè 'd mondvì 2019_194
Carlevè 'd mondvì 2019_195
Carlevè 'd mondvì 2019_196
Carlevè 'd mondvì 2019_197
Carlevè 'd mondvì 2019_198
Carlevè 'd mondvì 2019_199
Carlevè 'd mondvì 2019_200
Carlevè 'd mondvì 2019_201
Carlevè 'd mondvì 2019_202
Carlevè 'd mondvì 2019_203
Carlevè 'd mondvì 2019_204
Carlevè 'd mondvì 2019_205
Carlevè 'd mondvì 2019_206
Carlevè 'd mondvì 2019_207
Carlevè 'd mondvì 2019_208
Carlevè 'd mondvì 2019_209
Carlevè 'd mondvì 2019_210
Carlevè 'd mondvì 2019_211
Carlevè 'd mondvì 2019_212
Carlevè 'd mondvì 2019_213
Carlevè 'd mondvì 2019_214
Carlevè 'd mondvì 2019_215
Carlevè 'd mondvì 2019_216
Carlevè 'd mondvì 2019_217
Carlevè 'd mondvì 2019_218
Carlevè 'd mondvì 2019_219
Carlevè 'd mondvì 2019_220
Carlevè 'd mondvì 2019_221
Carlevè 'd mondvì 2019_222
Carlevè 'd mondvì 2019_223
Carlevè 'd mondvì 2019_224
Carlevè 'd mondvì 2019_225
Carlevè 'd mondvì 2019_226
Carlevè 'd mondvì 2019_227
Carlevè 'd mondvì 2019_228
Carlevè 'd mondvì 2019_229
Carlevè 'd mondvì 2019_230
Carlevè 'd mondvì 2019_231
Carlevè 'd mondvì 2019_232
Carlevè 'd mondvì 2019_233
Carlevè 'd mondvì 2019_234
Carlevè 'd mondvì 2019_235
Carlevè 'd mondvì 2019_236
Carlevè 'd mondvì 2019_237
Carlevè 'd mondvì 2019_238
Carlevè 'd mondvì 2019_239
Carlevè 'd mondvì 2019_240
Carlevè 'd mondvì 2019_241
Carlevè 'd mondvì 2019_242
Carlevè 'd mondvì 2019_243
Carlevè 'd mondvì 2019_244
Carlevè 'd mondvì 2019_245
Carlevè 'd mondvì 2019_246
Carlevè 'd mondvì 2019_247
Carlevè 'd mondvì 2019_248
Carlevè 'd mondvì 2019_249
Carlevè 'd mondvì 2019_250
Carlevè 'd mondvì 2019_251
Carlevè 'd mondvì 2019_252
Carlevè 'd mondvì 2019_253
Carlevè 'd mondvì 2019_254
Carlevè 'd mondvì 2019_255
Carlevè 'd mondvì 2019_256
Carlevè 'd mondvì 2019_257
Carlevè 'd mondvì 2019_258
Carlevè 'd mondvì 2019_259
Carlevè 'd mondvì 2019_260
Carlevè 'd mondvì 2019_261
Carlevè 'd mondvì 2019_262
Carlevè 'd mondvì 2019_263
Carlevè 'd mondvì 2019_264
Carlevè 'd mondvì 2019_265
Carlevè 'd mondvì 2019_266
Carlevè 'd mondvì 2019_267
Carlevè 'd mondvì 2019_268
Carlevè 'd mondvì 2019_269
Carlevè 'd mondvì 2019_270
Carlevè 'd mondvì 2019_271
Carlevè 'd mondvì 2019_272
Carlevè 'd mondvì 2019_273
Carlevè 'd mondvì 2019_274
Carlevè 'd mondvì 2019_275
Carlevè 'd mondvì 2019_276
Carlevè 'd mondvì 2019_277
Carlevè 'd mondvì 2019_278
Carlevè 'd mondvì 2019_279
Carlevè 'd mondvì 2019_280
Carlevè 'd mondvì 2019_281
Carlevè 'd mondvì 2019_282
Carlevè 'd mondvì 2019_283
Carlevè 'd mondvì 2019_284
Carlevè 'd mondvì 2019_285
Carlevè 'd mondvì 2019_286
Carlevè 'd mondvì 2019_287
Carlevè 'd mondvì 2019_288
Carlevè 'd mondvì 2019_289
Carlevè 'd mondvì 2019_290
Carlevè 'd mondvì 2019_291
Carlevè 'd mondvì 2019_292
Carlevè 'd mondvì 2019_293
Carlevè 'd mondvì 2019_294
Carlevè 'd mondvì 2019_295
Carlevè 'd mondvì 2019_296
Carlevè 'd mondvì 2019_297
Carlevè 'd mondvì 2019_298
Carlevè 'd mondvì 2019_299
Carlevè 'd mondvì 2019_300
Carlevè 'd mondvì 2019_301
Carlevè 'd mondvì 2019_302
Carlevè 'd mondvì 2019_303
Carlevè 'd mondvì 2019_304
Carlevè 'd mondvì 2019_305
Carlevè 'd mondvì 2019_306
Carlevè 'd mondvì 2019_307
Carlevè 'd mondvì 2019_308
Carlevè 'd mondvì 2019_309
Carlevè 'd mondvì 2019_310
Carlevè 'd mondvì 2019_311
Carlevè 'd mondvì 2019_312
Carlevè 'd mondvì 2019_313
Carlevè 'd mondvì 2019_314
Carlevè 'd mondvì 2019_315
Carlevè 'd mondvì 2019_316
Carlevè 'd mondvì 2019_317
Carlevè 'd mondvì 2019_318
Carlevè 'd mondvì 2019_319
Carlevè 'd mondvì 2019_320
Carlevè 'd mondvì 2019_321
Carlevè 'd mondvì 2019_322
Carlevè 'd mondvì 2019_323
Carlevè 'd mondvì 2019_324
Carlevè 'd mondvì 2019_325
Carlevè 'd mondvì 2019_326
Carlevè 'd mondvì 2019_327
Carlevè 'd mondvì 2019_328
Carlevè 'd mondvì 2019_329
Carlevè 'd mondvì 2019_330
Carlevè 'd mondvì 2019_331
Carlevè 'd mondvì 2019_332
Carlevè 'd mondvì 2019_333
Carlevè 'd mondvì 2019_334
Carlevè 'd mondvì 2019_335
Carlevè 'd mondvì 2019_336
Carlevè 'd mondvì 2019_337
Carlevè 'd mondvì 2019_338
Carlevè 'd mondvì 2019_339
Carlevè 'd mondvì 2019_340
Carlevè 'd mondvì 2019_341
Carlevè 'd mondvì 2019_342
Carlevè 'd mondvì 2019_343
Carlevè 'd mondvì 2019_344
Carlevè 'd mondvì 2019_345
Carlevè 'd mondvì 2019_346
Carlevè 'd mondvì 2019_347
Carlevè 'd mondvì 2019_348
Carlevè 'd mondvì 2019_349
Carlevè 'd mondvì 2019_350
Carlevè 'd mondvì 2019_351
Carlevè 'd mondvì 2019_352
Carlevè 'd mondvì 2019_353
Carlevè 'd mondvì 2019_354
Carlevè 'd mondvì 2019_355
Carlevè 'd mondvì 2019_356
Carlevè 'd mondvì 2019_357
Carlevè 'd mondvì 2019_358
Carlevè 'd mondvì 2019_359
Carlevè 'd mondvì 2019_360
Carlevè 'd mondvì 2019_361
Carlevè 'd mondvì 2019_362
Carlevè 'd mondvì 2019_363
Carlevè 'd mondvì 2019_364
Carlevè 'd mondvì 2019_365
Carlevè 'd mondvì 2019_366
Carlevè 'd mondvì 2019_367
Carlevè 'd mondvì 2019_368
Carlevè 'd mondvì 2019_369
Carlevè 'd mondvì 2019_370
Carlevè 'd mondvì 2019_371
Carlevè 'd mondvì 2019_372
Carlevè 'd mondvì 2019_373
Carlevè 'd mondvì 2019_374
Carlevè 'd mondvì 2019_375
Carlevè 'd mondvì 2019_376
Carlevè 'd mondvì 2019_377
Carlevè 'd mondvì 2019_378
Carlevè 'd mondvì 2019_379
Carlevè 'd mondvì 2019_380
Carlevè 'd mondvì 2019_381
Carlevè 'd mondvì 2019_382
Carlevè 'd mondvì 2019_383
Carlevè 'd mondvì 2019_384
Carlevè 'd mondvì 2019_385
Carlevè 'd mondvì 2019_386
Carlevè 'd mondvì 2019_387
Carlevè 'd mondvì 2019_388
Carlevè 'd mondvì 2019_389
Carlevè 'd mondvì 2019_390
Carlevè 'd mondvì 2019_391
Carlevè 'd mondvì 2019_392
Carlevè 'd mondvì 2019_393
Carlevè 'd mondvì 2019_394
Carlevè 'd mondvì 2019_395
Carlevè 'd mondvì 2019_396
Carlevè 'd mondvì 2019_397
Carlevè 'd mondvì 2019_398
Carlevè 'd mondvì 2019_399
Carlevè 'd mondvì 2019_400
Carlevè 'd mondvì 2019_401
Carlevè 'd mondvì 2019_402
Carlevè 'd mondvì 2019_403
Carlevè 'd mondvì 2019_404
Carlevè 'd mondvì 2019_405
Carlevè 'd mondvì 2019_406
Carlevè 'd mondvì 2019_407
Carlevè 'd mondvì 2019_408
Carlevè 'd mondvì 2019_409
Carlevè 'd mondvì 2019_410
Carlevè 'd mondvì 2019_411
Carlevè 'd mondvì 2019_412
Carlevè 'd mondvì 2019_413
Carlevè 'd mondvì 2019_414
Carlevè 'd mondvì 2019_415
Carlevè 'd mondvì 2019_416
Carlevè 'd mondvì 2019_417
Carlevè 'd mondvì 2019_418
Carlevè 'd mondvì 2019_419
Carlevè 'd mondvì 2019_420
Carlevè 'd mondvì 2019_421
Carlevè 'd mondvì 2019_422
Carlevè 'd mondvì 2019_423
Carlevè 'd mondvì 2019_424
Carlevè 'd mondvì 2019_425
Carlevè 'd mondvì 2019_426
Carlevè 'd mondvì 2019_427
Carlevè 'd mondvì 2019_428
Carlevè 'd mondvì 2019_429
Carlevè 'd mondvì 2019_430
Carlevè 'd mondvì 2019_431
Carlevè 'd mondvì 2019_432
Carlevè 'd mondvì 2019_433
Carlevè 'd mondvì 2019_434
Carlevè 'd mondvì 2019_435
Carlevè 'd mondvì 2019_436
Carlevè 'd mondvì 2019_437
Carlevè 'd mondvì 2019_438
Carlevè 'd mondvì 2019_439
Carlevè 'd mondvì 2019_440
Carlevè 'd mondvì 2019_441
Carlevè 'd mondvì 2019_442
Carlevè 'd mondvì 2019_443
Carlevè 'd mondvì 2019_444
Carlevè 'd mondvì 2019_445
Carlevè 'd mondvì 2019_446
Carlevè 'd mondvì 2019_447
Carlevè 'd mondvì 2019_448
Carlevè 'd mondvì 2019_449
Carlevè 'd mondvì 2019_450
Carlevè 'd mondvì 2019_451
Carlevè 'd mondvì 2019_452
Carlevè 'd mondvì 2019_453
Carlevè 'd mondvì 2019_454
Carlevè 'd mondvì 2019_455
Carlevè 'd mondvì 2019_456
Carlevè 'd mondvì 2019_457
Carlevè 'd mondvì 2019_458
Carlevè 'd mondvì 2019_459
Carlevè 'd mondvì 2019_460
Carlevè 'd mondvì 2019_461
Carlevè 'd mondvì 2019_462
Carlevè 'd mondvì 2019_463
Carlevè 'd mondvì 2019_464
Carlevè 'd mondvì 2019_465
Carlevè 'd mondvì 2019_466
Carlevè 'd mondvì 2019_467
Carlevè 'd mondvì 2019_468
Carlevè 'd mondvì 2019_469
Carlevè 'd mondvì 2019_470
Carlevè 'd mondvì 2019_471
Carlevè 'd mondvì 2019_472
Carlevè 'd mondvì 2019_473
Carlevè 'd mondvì 2019_474
Carlevè 'd mondvì 2019_475
Carlevè 'd mondvì 2019_476
Carlevè 'd mondvì 2019_477
Carlevè 'd mondvì 2019_478
Carlevè 'd mondvì 2019_479
Carlevè 'd mondvì 2019_480
Carlevè 'd mondvì 2019_481
Carlevè 'd mondvì 2019_482
Carlevè 'd mondvì 2019_483
Carlevè 'd mondvì 2019_484
Carlevè 'd mondvì 2019_485
Carlevè 'd mondvì 2019_486
Carlevè 'd mondvì 2019_487
Carlevè 'd mondvì 2019_488
Carlevè 'd mondvì 2019_489
Carlevè 'd mondvì 2019_490
Carlevè 'd mondvì 2019_491
Carlevè 'd mondvì 2019_492
Carlevè 'd mondvì 2019_493
Carlevè 'd mondvì 2019_494
Carlevè 'd mondvì 2019_495
Carlevè 'd mondvì 2019_496
Carlevè 'd mondvì 2019_497
Carlevè 'd mondvì 2019_498
Carlevè 'd mondvì 2019_499
Carlevè 'd mondvì 2019_500
Carlevè 'd mondvì 2019_501
Carlevè 'd mondvì 2019_502
Carlevè 'd mondvì 2019_503
Carlevè 'd mondvì 2019_504
Carlevè 'd mondvì 2019_505
Carlevè 'd mondvì 2019_506
Carlevè 'd mondvì 2019_507
Carlevè 'd mondvì 2019_508
Carlevè 'd mondvì 2019_509
Carlevè 'd mondvì 2019_510
Carlevè 'd mondvì 2019_511
Carlevè 'd mondvì 2019_512
Carlevè 'd mondvì 2019_513
Carlevè 'd mondvì 2019_514
Carlevè 'd mondvì 2019_515
Carlevè 'd mondvì 2019_516
Carlevè 'd mondvì 2019_517
Carlevè 'd mondvì 2019_518
Carlevè 'd mondvì 2019_519
Carlevè 'd mondvì 2019_520
Carlevè 'd mondvì 2019_521
Carlevè 'd mondvì 2019_522
Carlevè 'd mondvì 2019_523
Carlevè 'd mondvì 2019_524
Carlevè 'd mondvì 2019_525
Carlevè 'd mondvì 2019_526
Carlevè 'd mondvì 2019_527
Carlevè 'd mondvì 2019_528
Carlevè 'd mondvì 2019_529
Carlevè 'd mondvì 2019_530
Carlevè 'd mondvì 2019_531
Carlevè 'd mondvì 2019_532
Carlevè 'd mondvì 2019_533
Carlevè 'd mondvì 2019_534
Carlevè 'd mondvì 2019_535
Carlevè 'd mondvì 2019_536
Carlevè 'd mondvì 2019_537
Carlevè 'd mondvì 2019_538
Carlevè 'd mondvì 2019_539
Carlevè 'd mondvì 2019_540
Carlevè 'd mondvì 2019_541
Carlevè 'd mondvì 2019_542
Carlevè 'd mondvì 2019_543
Carlevè 'd mondvì 2019_544
Carlevè 'd mondvì 2019_545
Carlevè 'd mondvì 2019_546
Carlevè 'd mondvì 2019_547
Carlevè 'd mondvì 2019_548
Carlevè 'd mondvì 2019_549
Carlevè 'd mondvì 2019_550
Carlevè 'd mondvì 2019_551
Carlevè 'd mondvì 2019_552
Carlevè 'd mondvì 2019_553
Carlevè 'd mondvì 2019_554
Carlevè 'd mondvì 2019_555
Carlevè 'd mondvì 2019_556
Carlevè 'd mondvì 2019_557
Carlevè 'd mondvì 2019_558
Carlevè 'd mondvì 2019_559
Carlevè 'd mondvì 2019_560
Carlevè 'd mondvì 2019_561
Carlevè 'd mondvì 2019_562
Carlevè 'd mondvì 2019_563
Carlevè 'd mondvì 2019_564
Carlevè 'd mondvì 2019_565
Carlevè 'd mondvì 2019_566
Carlevè 'd mondvì 2019_567
Carlevè 'd mondvì 2019_568
Carlevè 'd mondvì 2019_569
Carlevè 'd mondvì 2019_570
Carlevè 'd mondvì 2019_571
Carlevè 'd mondvì 2019_572
Carlevè 'd mondvì 2019_573
Carlevè 'd mondvì 2019_574
Carlevè 'd mondvì 2019_575
Carlevè 'd mondvì 2019_576
Carlevè 'd mondvì 2019_577
Carlevè 'd mondvì 2019_578
Carlevè 'd mondvì 2019_579
Carlevè 'd mondvì 2019_580
Carlevè 'd mondvì 2019_581
Carlevè 'd mondvì 2019_582
Carlevè 'd mondvì 2019_583
Carlevè 'd mondvì 2019_584
Carlevè 'd mondvì 2019_585
Carlevè 'd mondvì 2019_586
Carlevè 'd mondvì 2019_587
Carlevè 'd mondvì 2019_588
Carlevè 'd mondvì 2019_589
Carlevè 'd mondvì 2019_590
Carlevè 'd mondvì 2019_591
Carlevè 'd mondvì 2019_592
Carlevè 'd mondvì 2019_593
Carlevè 'd mondvì 2019_594
Carlevè 'd mondvì 2019_595
Carlevè 'd mondvì 2019_596
Carlevè 'd mondvì 2019_597
Carlevè 'd mondvì 2019_598
Carlevè 'd mondvì 2019_599
Carlevè 'd mondvì 2019_600
Carlevè 'd mondvì 2019_601
Carlevè 'd mondvì 2019_602
Carlevè 'd mondvì 2019_603
Carlevè 'd mondvì 2019_604
Carlevè 'd mondvì 2019_605
Carlevè 'd mondvì 2019_606
Carlevè 'd mondvì 2019_607
Carlevè 'd mondvì 2019_608
Carlevè 'd mondvì 2019_609
Carlevè 'd mondvì 2019_610
Carlevè 'd mondvì 2019_611
Carlevè 'd mondvì 2019_612
Carlevè 'd mondvì 2019_613
Carlevè 'd mondvì 2019_614
Carlevè 'd mondvì 2019_615
Carlevè 'd mondvì 2019_616
Carlevè 'd mondvì 2019_617
Carlevè 'd mondvì 2019_618
Carlevè 'd mondvì 2019_619
Carlevè 'd mondvì 2019_620
Carlevè 'd mondvì 2019_621
Carlevè 'd mondvì 2019_622
Carlevè 'd mondvì 2019_623
Carlevè 'd mondvì 2019_624
Carlevè 'd mondvì 2019_625
Carlevè 'd mondvì 2019_626
Carlevè 'd mondvì 2019_627
Carlevè 'd mondvì 2019_628
Carlevè 'd mondvì 2019_629
Carlevè 'd mondvì 2019_630
Carlevè 'd mondvì 2019_631
Carlevè 'd mondvì 2019_632
Carlevè 'd mondvì 2019_633
Carlevè 'd mondvì 2019_634
Carlevè 'd mondvì 2019_635
Carlevè 'd mondvì 2019_636
Carlevè 'd mondvì 2019_637
Carlevè 'd mondvì 2019_638
Carlevè 'd mondvì 2019_639
Carlevè 'd mondvì 2019_640
Carlevè 'd mondvì 2019_641
Carlevè 'd mondvì 2019_642
Carlevè 'd mondvì 2019_643
Carlevè 'd mondvì 2019_644
Carlevè 'd mondvì 2019_645
Carlevè 'd mondvì 2019_646
Carlevè 'd mondvì 2019_647
Carlevè 'd mondvì 2019_648
Carlevè 'd mondvì 2019_649
Carlevè 'd mondvì 2019_650
Carlevè 'd mondvì 2019_651
Carlevè 'd mondvì 2019_652
Carlevè 'd mondvì 2019_653
Carlevè 'd mondvì 2019_654
Carlevè 'd mondvì 2019_655
Carlevè 'd mondvì 2019_656
Carlevè 'd mondvì 2019_657
Carlevè 'd mondvì 2019_658
Carlevè 'd mondvì 2019_659
Carlevè 'd mondvì 2019_660
Carlevè 'd mondvì 2019_661
Carlevè 'd mondvì 2019_662
Carlevè 'd mondvì 2019_663
Carlevè 'd mondvì 2019_664
Carlevè 'd mondvì 2019_665
Carlevè 'd mondvì 2019_666
Carlevè 'd mondvì 2019_667
Carlevè 'd mondvì 2019_668
Carlevè 'd mondvì 2019_669
Carlevè 'd mondvì 2019_670
Carlevè 'd mondvì 2019_671
Carlevè 'd mondvì 2019_672
Carlevè 'd mondvì 2019_673
Carlevè 'd mondvì 2019_674
Carlevè 'd mondvì 2019_675
Carlevè 'd mondvì 2019_676
Carlevè 'd mondvì 2019_677
Carlevè 'd mondvì 2019_678
Carlevè 'd mondvì 2019_679
Carlevè 'd mondvì 2019_680
Carlevè 'd mondvì 2019_681
Carlevè 'd mondvì 2019_682
Carlevè 'd mondvì 2019_683
Carlevè 'd mondvì 2019_684
Carlevè 'd mondvì 2019_685
Carlevè 'd mondvì 2019_686
Carlevè 'd mondvì 2019_687
Carlevè 'd mondvì 2019_688
Carlevè 'd mondvì 2019_689
Carlevè 'd mondvì 2019_690
Carlevè 'd mondvì 2019_691
Carlevè 'd mondvì 2019_692
Carlevè 'd mondvì 2019_693
Carlevè 'd mondvì 2019_694
Carlevè 'd mondvì 2019_695
Carlevè 'd mondvì 2019_696
Carlevè 'd mondvì 2019_697
Carlevè 'd mondvì 2019_698
Carlevè 'd mondvì 2019_699
Carlevè 'd mondvì 2019_700
Carlevè 'd mondvì 2019_701
Carlevè 'd mondvì 2019_702
Carlevè 'd mondvì 2019_703
Carlevè 'd mondvì 2019_704
Carlevè 'd mondvì 2019_705
Carlevè 'd mondvì 2019_706
Carlevè 'd mondvì 2019_707
Carlevè 'd mondvì 2019_708
Carlevè 'd mondvì 2019_709
Carlevè 'd mondvì 2019_710
Carlevè 'd mondvì 2019_711
Carlevè 'd mondvì 2019_712
Carlevè 'd mondvì 2019_713
Carlevè 'd mondvì 2019_714
Carlevè 'd mondvì 2019_715
Carlevè 'd mondvì 2019_716
Carlevè 'd mondvì 2019_717
Carlevè 'd mondvì 2019_718
Carlevè 'd mondvì 2019_719
Carlevè 'd mondvì 2019_720
Carlevè 'd mondvì 2019_721
Carlevè 'd mondvì 2019_722
Carlevè 'd mondvì 2019_723
Carlevè 'd mondvì 2019_724
Carlevè 'd mondvì 2019_725
Carlevè 'd mondvì 2019_726
Carlevè 'd mondvì 2019_727
Carlevè 'd mondvì 2019_728
Carlevè 'd mondvì 2019_729
Carlevè 'd mondvì 2019_730
Carlevè 'd mondvì 2019_731
Carlevè 'd mondvì 2019_732
Carlevè 'd mondvì 2019_733
Carlevè 'd mondvì 2019_734
Carlevè 'd mondvì 2019_735
Carlevè 'd mondvì 2019_736
Carlevè 'd mondvì 2019_737
Carlevè 'd mondvì 2019_738
Carlevè 'd mondvì 2019_739
Carlevè 'd mondvì 2019_740
Carlevè 'd mondvì 2019_741
Carlevè 'd mondvì 2019_742
Carlevè 'd mondvì 2019_743
Carlevè 'd mondvì 2019_744
Carlevè 'd mondvì 2019_745
Carlevè 'd mondvì 2019_746
Carlevè 'd mondvì 2019_747
Carlevè 'd mondvì 2019_748
Carlevè 'd mondvì 2019_749
Carlevè 'd mondvì 2019_750
Carlevè 'd mondvì 2019_751
Carlevè 'd mondvì 2019_752
Carlevè 'd mondvì 2019_753
Carlevè 'd mondvì 2019_754
Carlevè 'd mondvì 2019_755
Carlevè 'd mondvì 2019_756
Carlevè 'd mondvì 2019_757
Carlevè 'd mondvì 2019_758
Carlevè 'd mondvì 2019_759
Carlevè 'd mondvì 2019_760
Carlevè 'd mondvì 2019_761
Carlevè 'd mondvì 2019_762
Carlevè 'd mondvì 2019_763
Carlevè 'd mondvì 2019_764
Carlevè 'd mondvì 2019_765
Carlevè 'd mondvì 2019_766
Carlevè 'd mondvì 2019_767
Carlevè 'd mondvì 2019_768
Carlevè 'd mondvì 2019_769
Carlevè 'd mondvì 2019_770
Carlevè 'd mondvì 2019_771
Carlevè 'd mondvì 2019_772
Carlevè 'd mondvì 2019_773
Carlevè 'd mondvì 2019_774
Carlevè 'd mondvì 2019_775
Carlevè 'd mondvì 2019_776
Carlevè 'd mondvì 2019_777
Carlevè 'd mondvì 2019_778
Carlevè 'd mondvì 2019_779
Carlevè 'd mondvì 2019_780
Carlevè 'd mondvì 2019_781
Carlevè 'd mondvì 2019_782
Carlevè 'd mondvì 2019_783
Carlevè 'd mondvì 2019_784
Carlevè 'd mondvì 2019_785
Carlevè 'd mondvì 2019_786
Carlevè 'd mondvì 2019_787
Carlevè 'd mondvì 2019_788
Carlevè 'd mondvì 2019_789
Carlevè 'd mondvì 2019_790
Carlevè 'd mondvì 2019_791
Carlevè 'd mondvì 2019_792
Carlevè 'd mondvì 2019_793
Carlevè 'd mondvì 2019_794
Carlevè 'd mondvì 2019_795
Carlevè 'd mondvì 2019_796
Carlevè 'd mondvì 2019_797
Carlevè 'd mondvì 2019_798
Carlevè 'd mondvì 2019_799
Carlevè 'd mondvì 2019_800
Carlevè 'd mondvì 2019_801
Carlevè 'd mondvì 2019_802
Carlevè 'd mondvì 2019_803
Carlevè 'd mondvì 2019_804
Carlevè 'd mondvì 2019_805
Carlevè 'd mondvì 2019_806
Carlevè 'd mondvì 2019_807
Carlevè 'd mondvì 2019_808
Carlevè 'd mondvì 2019_809
Carlevè 'd mondvì 2019_810
Carlevè 'd mondvì 2019_811
Carlevè 'd mondvì 2019_812
Carlevè 'd mondvì 2019_813
Carlevè 'd mondvì 2019_814
Carlevè 'd mondvì 2019_815
Carlevè 'd mondvì 2019_816
Carlevè 'd mondvì 2019_817
Carlevè 'd mondvì 2019_818
Carlevè 'd mondvì 2019_819
Carlevè 'd mondvì 2019_820
Carlevè 'd mondvì 2019_821
Carlevè 'd mondvì 2019_822
Carlevè 'd mondvì 2019_823
Carlevè 'd mondvì 2019_824
Carlevè 'd mondvì 2019_825
Carlevè 'd mondvì 2019_826
Carlevè 'd mondvì 2019_827
Carlevè 'd mondvì 2019_828
Carlevè 'd mondvì 2019_829
Carlevè 'd mondvì 2019_830
Carlevè 'd mondvì 2019_831
Carlevè 'd mondvì 2019_832
Carlevè 'd mondvì 2019_833
Carlevè 'd mondvì 2019_834
Carlevè 'd mondvì 2019_835
Carlevè 'd mondvì 2019_836
Carlevè 'd mondvì 2019_837
Carlevè 'd mondvì 2019_838
Carlevè 'd mondvì 2019_839
Carlevè 'd mondvì 2019_840
Carlevè 'd mondvì 2019_841
Carlevè 'd mondvì 2019_842
Carlevè 'd mondvì 2019_843
Carlevè 'd mondvì 2019_844
Carlevè 'd mondvì 2019_845
Carlevè 'd mondvì 2019_846
Carlevè 'd mondvì 2019_847
Carlevè 'd mondvì 2019_848
Carlevè 'd mondvì 2019_849
Carlevè 'd mondvì 2019_850
Carlevè 'd mondvì 2019_851
Carlevè 'd mondvì 2019_852
Carlevè 'd mondvì 2019_853
Carlevè 'd mondvì 2019_854
Carlevè 'd mondvì 2019_855
Carlevè 'd mondvì 2019_856
Carlevè 'd mondvì 2019_857
Carlevè 'd mondvì 2019_858
Carlevè 'd mondvì 2019_859
Carlevè 'd mondvì 2019_860
Carlevè 'd mondvì 2019_861
Carlevè 'd mondvì 2019_862
Carlevè 'd mondvì 2019_863
Carlevè 'd mondvì 2019_864
Carlevè 'd mondvì 2019_865
Carlevè 'd mondvì 2019_866
Carlevè 'd mondvì 2019_867
Carlevè 'd mondvì 2019_868
Carlevè 'd mondvì 2019_869
Carlevè 'd mondvì 2019_870
Carlevè 'd mondvì 2019_871
Carlevè 'd mondvì 2019_872
Carlevè 'd mondvì 2019_873
Carlevè 'd mondvì 2019_874
Carlevè 'd mondvì 2019_875
Carlevè 'd mondvì 2019_876
Carlevè 'd mondvì 2019_877
Carlevè 'd mondvì 2019_878
Carlevè 'd mondvì 2019_879
Carlevè 'd mondvì 2019_880
Carlevè 'd mondvì 2019_881
Carlevè 'd mondvì 2019_882
Carlevè 'd mondvì 2019_883
Carlevè 'd mondvì 2019_884
Carlevè 'd mondvì 2019_885
Carlevè 'd mondvì 2019_886
Carlevè 'd mondvì 2019_887
Carlevè 'd mondvì 2019_888
Carlevè 'd mondvì 2019_889
Carlevè 'd mondvì 2019_890
Carlevè 'd mondvì 2019_891
Carlevè 'd mondvì 2019_892
Carlevè 'd mondvì 2019_893
Carlevè 'd mondvì 2019_894
Carlevè 'd mondvì 2019_895
Carlevè 'd mondvì 2019_896
Carlevè 'd mondvì 2019_897
Carlevè 'd mondvì 2019_898
Carlevè 'd mondvì 2019_899
Carlevè 'd mondvì 2019_900
Carlevè 'd mondvì 2019_901
Carlevè 'd mondvì 2019_902
Carlevè 'd mondvì 2019_903
Carlevè 'd mondvì 2019_904
Carlevè 'd mondvì 2019_905
Carlevè 'd mondvì 2019_906
Carlevè 'd mondvì 2019_907
Carlevè 'd mondvì 2019_908
Carlevè 'd mondvì 2019_909
Carlevè 'd mondvì 2019_910
Carlevè 'd mondvì 2019_911
Carlevè 'd mondvì 2019_912
Carlevè 'd mondvì 2019_913
Carlevè 'd mondvì 2019_914
Carlevè 'd mondvì 2019_915
Carlevè 'd mondvì 2019_916
Carlevè 'd mondvì 2019_917
Carlevè 'd mondvì 2019_918
Carlevè 'd mondvì 2019_919
Carlevè 'd mondvì 2019_920
Carlevè 'd mondvì 2019_921
 

Foto: Beppe Sacchetto © 2019LE MAESTOSE SFILATE DEL CARLEVE' 'D MONDVI' 2019

 

Mondovì, 24 Febbraio 2019

Oggi ha avuto luogo a Mondovì la prima delle due sfilate che si terranno sul circuito di Breo in due distinte domeniche: il 24 febbraio ed il 3 marzo 2019, con inizio alle ore 14,30.

Il percorso è il seguente:
Partenza: Corso Statuto, davanti a Piazzetta Levi
Percorso carri allegorici e gruppi mascherati: Corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia, via f.lli Durando, via Baretti, via Malfatti, ponte della Madonnina, corso Statuto (due passaggi davanti al palco)
Palco e passerella: corso Statuto, piazzetta Levi
Arrivo: corso Statuto, dinnanzi al palco

OLTRE DUEMILA FIGURANTI!!!

TRA I PARTECIPANTI:

CARRO DEL MORO
CENTALLO/FOSSANO: Disco Inferno
CARRU’: Mare… Bue d’amore
PEVERAGNO: No Euro No Party
RACCONIGI: Spirito guerriero
SCALENGHE: La regina del latte piemontese
MARGARITA: La carica dei 101
MONDOVI' - PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA: Chi fa da sé fa per tre e il Carlevè vien da sé
MONDOVI' BORGO FERRONE Napoleone ha rubato la Monnalisa – E’ sempre tempo di fake news
MONDOVI' FRAZIONI: In fondo al mar
MONDOVI' SANT'ANNA AVAGNINA: I farfallieni
MONDOVI’ TO-JAM: I 100 anni di Popeye

LA STORIA del MORO

Il Carnevale di Mondovì - Carlevè 'd Mondvì in dialetto piemontese - ha origini antiche, risalenti al XVI secolo e ritorna ogni anno ad allietare gli abitanti del basso Piemonte e non solo coinvolgendo tutta la città per almeno dieci giorni.

La figura del Moro che raduna il popolo per i festeggiamenti del carnevale trae spunto da un automa in ferro realizzato nella seconda metà del diciottesimo secolo da un artigiano locale, Matteo Mondino.
L'automa, con un martello in mano per battere le ore su una campana, è stato collocato sotto un baldacchino posto sopra la facciata della chiesa di San Pietro, nel centro di Mondovì dove sta ancora adesso.

Il Moro diventa quindi uno dei simboli di Mondovì, insieme a quello più antico della Torre del Belvedere e diventa maschera ufficiale nel 1950, con la prima interpretazione da parte di Bastianin Vinai.

 


 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto