Up Sagra Fritto Misto 2018 Slideshow

Sagra Fritto Misto 20-07-2018_013
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_001
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_002
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_003
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_004
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_005
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_006
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_007
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_008
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_009
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_010
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_011
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_012
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_014
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_015
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_016
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_017
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_018
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_019
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_020
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_021
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_022
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_023
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_024
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_025
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_026
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_027
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_028
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_029
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_030
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_031
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_032
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_033
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_034
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_035
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_036
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_037
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_038
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_039
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_040
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_041
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_042
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_043
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_044
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_045
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_046
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_047
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_048
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_049
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_050
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_051
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_052
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_053
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_054
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_055
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_056
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_057
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_058
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_059
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_060
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_061
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_062
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_063
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_064
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_065
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_066
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_067
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_068
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_069
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_070
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_071
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_072
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_073
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_074
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_075
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_076
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_077
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_078
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_079
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_080
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_081
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_082
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_083
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_084
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_085
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_086
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_087
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_088
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_089
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_090
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_091
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_092
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_093
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_094
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_095
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_096
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_097
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_098
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_099
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_100
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_101
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_102
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_103
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_104
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_105
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_106
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_107
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_108
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_109
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_110
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_111
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_112
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_113
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_114
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_115
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_116
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_117
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_118
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_119
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_120
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_121
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_122
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_123
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_124
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_125
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_126
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_127
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_128
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_129
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_130
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_131
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_132
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_133
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_134
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_135
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_136
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_137
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_138
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_139
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_140
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_141
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_142
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_143
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_144
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_145
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_146
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_147
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_148
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_149
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_150
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_151
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_152
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_153
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_154
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_155
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_156
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_157
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_158
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_159
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_160
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_161
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_162
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_163
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_164
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_165
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_166
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_167
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_168
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_169
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_170
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_171
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_172
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_173
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_174
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_175
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_176
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_177
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_178
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_179
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_180
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_181
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_182
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_183
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_184
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_185
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_186
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_187
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_188
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_189
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_190
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_191
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_192
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_193
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_194
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_195
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_196
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_197
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_198
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_199
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_200
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_201
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_202
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_203
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_204
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_205
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_206
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_207
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_208
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_209
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_210
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_211
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_212
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_213
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_214
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_215
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_216
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_217
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_218
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_219
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_220
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_221
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_222
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_223
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_224
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_225
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_226
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_227
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_228
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_229
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_230
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_231
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_232
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_233
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_234
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_235
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_236
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_237
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_238
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_239
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_240
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_241
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_242
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_243
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_244
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_245
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_246
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_247
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_248
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_249
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_250
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_251
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_252
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_253
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_254
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_255
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_256
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_257
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_258
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_259
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_260
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_261
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_262
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_263
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_264
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_265
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_266
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_267
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_268
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_269
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_270
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_271
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_272
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_273
Sagra Fritto Misto 20-07-2018_274
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_275
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_276
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_277
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_278
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_279
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_280
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_281
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_282
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_283
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_284
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_285
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_286
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_287
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_288
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_289
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_290
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_291
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_292
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_293
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_294
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_295
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_296
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_297
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_298
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_299
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_300
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_301
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_302
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_303
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_304
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_305
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_306
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_307
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_308
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_309
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_310
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_311
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_312
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_313
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_314
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_315
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_316
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_317
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_318
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_319
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_320
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_321
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_322
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_323
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_324
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_325
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_326
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_327
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_328
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_329
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_330
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_331
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_332
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_333
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_334
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_335
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_336
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_337
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_338
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_339
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_340
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_341
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_342
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_343
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_344
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_345
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_346
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_347
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_348
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_349
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_350
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_351
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_352
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_353
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_354
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_355
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_356
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_357
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_358
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_359
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_360
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_361
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_362
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_363
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_364
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_365
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_366
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_367
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_368
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_369
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_370
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_371
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_372
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_373
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_374
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_375
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_376
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_377
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_378
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_379
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_380
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_381
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_382
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_383
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_384
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_385
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_386
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_387
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_388
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_389
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_390
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_391
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_392
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_393
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_394
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_395
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_396
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_397
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_398
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_399
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_400
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_401
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_402
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_403
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_404
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_405
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_406
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_407
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_408
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_409
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_410
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_411
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_412
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_413
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_414
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_415
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_416
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_417
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_418
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_419
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_420
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_421
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_422
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_423
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_424
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_425
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_426
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_427
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_428
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_429
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_430
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_431
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_432
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_433
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_434
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_435
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_436
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_437
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_438
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_439
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_440
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_441
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_442
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_443
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_444
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_445
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_446
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_447
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_448
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_449
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_450
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_451
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_452
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_453
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_454
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_455
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_456
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_457
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_458
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_459
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_460
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_461
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_462
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_463
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_464
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_465
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_466
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_467
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_468
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_469
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_470
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_471
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_472
Sagra Fritto Misto 21-07-2018_473
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_474
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_475
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_476
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_477
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_478
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_479
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_480
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_481
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_482
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_483
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_484
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_485
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_486
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_487
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_488
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_489
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_490
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_491
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_492
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_493
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_494
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_495
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_496
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_497
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_498
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_499
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_500
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_501
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_502
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_503
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_504
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_505
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_506
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_507
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_508
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_509
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_510
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_511
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_512
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_513
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_514
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_515
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_516
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_517
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_518
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_519
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_520
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_521
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_522
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_523
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_524
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_525
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_526
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_527
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_528
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_529
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_530
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_531
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_532
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_533
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_534
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_535
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_536
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_537
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_538
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_539
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_540
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_541
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_542
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_543
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_544
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_545
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_546
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_547
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_548
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_549
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_550
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_551
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_552
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_553
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_554
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_555
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_556
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_557
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_558
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_559
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_560
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_561
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_562
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_563
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_564
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_565
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_566
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_567
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_568
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_569
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_570
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_571
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_572
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_573
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_574
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_575
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_576
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_577
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_578
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_579
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_580
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_581
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_582
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_583
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_584
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_585
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_586
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_587
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_588
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_589
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_590
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_591
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_592
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_593
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_594
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_595
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_596
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_597
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_598
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_599
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_600
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_601
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_602
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_603
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_604
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_605
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_606
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_607
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_608
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_609
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_610
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_611
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_612
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_613
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_614
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_615
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_616
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_617
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_618
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_619
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_620
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_621
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_622
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_623
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_624
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_625
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_626
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_627
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_628
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_629
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_630
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_631
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_632
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_633
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_634
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_635
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_636
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_637
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_638
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_639
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_640
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_641
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_642
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_643
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_644
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_645
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_646
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_647
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_648
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_649
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_650
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_651
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_652
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_653
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_654
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_655
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_656
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_657
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_658
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_659
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_660
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_661
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_662
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_663
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_664
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_665
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_666
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_667
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_668
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_669
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_670
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_671
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_672
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_673
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_674
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_675
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_676
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_677
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_678
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_679
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_680
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_681
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_682
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_683
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_684
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_685
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_686
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_687
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_688
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_689
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_690
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_691
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_692
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_693
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_694
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_695
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_696
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_697
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_698
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_699
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_700
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_701
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_702
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_703
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_704
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_705
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_706
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_707
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_708
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_709
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_710
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_711
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_712
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_713
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_714
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_715
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_716
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_717
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_718
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_719
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_720
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_721
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_722
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_723
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_724
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_725
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_726
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_727
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_728
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_729
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_730
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_731
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_732
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_733
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_734
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_735
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_736
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_737
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_738
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_739
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_740
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_741
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_742
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_743
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_744
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_745
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_746
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_747
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_748
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_749
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_750
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_751
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_752
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_753
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_754
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_755
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_756
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_757
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_758
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_759
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_760
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_761
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_762
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_763
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_764
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_765
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_766
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_767
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_768
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_769
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_770
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_771
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_772
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_773
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_774
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_775
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_776
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_777
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_778
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_779
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_780
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_781
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_782
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_783
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_784
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_785
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_786
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_787
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_788
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_789
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_790
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_791
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_792
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_793
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_794
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_795
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_796
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_797
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_798
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_799
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_800
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_801
Sagra Fritto Misto 22-07-2018_802
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_1000
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_1001
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_803
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_804
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_805
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_806
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_807
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_808
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_809
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_810
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_811
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_812
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_813
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_814
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_815
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_816
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_817
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_818
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_819
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_820
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_821
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_822
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_823
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_824
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_825
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_826
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_827
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_828
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_829
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_830
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_831
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_832
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_833
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_834
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_835
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_836
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_837
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_838
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_839
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_840
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_841
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_842
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_843
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_844
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_845
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_846
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_847
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_848
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_849
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_850
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_851
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_852
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_853
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_854
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_855
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_856
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_857
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_858
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_859
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_860
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_861
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_862
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_863
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_864
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_865
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_866
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_867
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_868
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_869
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_870
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_871
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_872
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_873
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_874
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_875
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_876
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_877
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_878
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_879
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_880
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_881
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_882
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_883
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_884
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_885
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_886
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_887
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_888
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_889
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_890
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_891
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_892
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_893
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_894
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_895
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_896
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_897
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_898
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_899
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_900
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_901
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_902
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_903
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_904
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_905
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_906
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_907
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_908
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_909
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_910
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_911
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_912
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_913
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_914
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_915
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_916
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_917
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_918
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_919
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_920
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_921
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_922
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_923
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_924
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_925
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_926
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_927
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_928
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_929
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_930
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_931
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_932
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_933
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_934
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_935
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_936
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_937
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_938
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_939
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_940
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_941
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_942
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_943
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_944
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_945
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_946
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_947
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_948
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_949
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_950
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_951
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_952
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_953
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_954
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_955
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_956
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_957
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_958
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_959
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_960
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_961
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_962
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_963
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_964
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_965
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_966
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_967
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_968
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_969
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_970
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_971
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_972
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_973
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_974
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_975
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_976
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_977
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_978
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_979
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_980
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_981
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_982
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_983
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_984
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_985
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_986
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_987
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_988
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_989
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_990
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_991
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_992
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_993
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_994
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_995
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_996
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_997
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_998
Sagra Fritto Misto 23-07-2018_999
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1002
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1003
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1004
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1005
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1006
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1007
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1008
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1009
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1010
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1011
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1012
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1013
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1014
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1015
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1016
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1017
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1018
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1019
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1020
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1021
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1022
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1023
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1024
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1025
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1026
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1027
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1028
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1029
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1030
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1031
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1032
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1033
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1034
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1035
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1036
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1037
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1038
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1039
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1040
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1041
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1042
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1043
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1044
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1045
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1046
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1047
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1048
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1049
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1050
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1051
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1052
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1053
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1054
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1055
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1056
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1057
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1058
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1059
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1060
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1061
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1062
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1063
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1064
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1065
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1066
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1067
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1068
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1069
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1070
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1071
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1072
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1073
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1074
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1075
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1076
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1077
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1078
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1079
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1080
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1081
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1082
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1083
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1084
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1085
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1086
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1087
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1088
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1089
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1090
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1091
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1092
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1093
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1094
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1095
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1096
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1097
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1098
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1099
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1100
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1101
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1102
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1103
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1104
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1105
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1106
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1107
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1108
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1109
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1110
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1111
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1112
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1113
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1114
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1115
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1116
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1117
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1118
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1119
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1120
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1121
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1122
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1123
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1124
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1125
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1126
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1127
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1128
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1129
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1130
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1131
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1132
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1133
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1134
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1135
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1136
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1137
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1138
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1139
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1140
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1141
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1142
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1143
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1144
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1145
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1146
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1147
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1148
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1149
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1150
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1151
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1152
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1153
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1154
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1155
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1156
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1157
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1158
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1159
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1160
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1161
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1162
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1163
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1164
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1165
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1166
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1167
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1168
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1169
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1170
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1171
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1172
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1173
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1174
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1175
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1176
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1177
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1178
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1179
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1180
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1181
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1182
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1183
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1184
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1185
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1186
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1187
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1188
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1189
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1190
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1191
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1192
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1193
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1194
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1195
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1196
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1197
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1198
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1199
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1200
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1201
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1202
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1203
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1204
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1205
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1206
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1207
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1208
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1209
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1210
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1211
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1212
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1213
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1214
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1215
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1216
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1217
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1218
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1219
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1220
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1221
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1222
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1223
Sagra Fritto Misto 24-07-2018_1224
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1225
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1226
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1227
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1228
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1229
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1230
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1231
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1232
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1233
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1234
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1235
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1236
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1237
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1238
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1239
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1240
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1241
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1242
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1243
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1244
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1245
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1246
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1247
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1248
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1249
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1250
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1251
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1252
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1253
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1254
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1255
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1256
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1257
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1258
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1259
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1260
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1261
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1262
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1263
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1264
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1265
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1266
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1267
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1268
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1269
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1270
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1271
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1272
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1273
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1274
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1275
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1276
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1277
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1278
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1279
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1280
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1281
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1282
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1283
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1284
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1285
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1286
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1287
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1288
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1289
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1290
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1291
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1292
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1293
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1294
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1295
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1296
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1297
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1298
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1299
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1300
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1301
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1302
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1303
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1304
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1305
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1306
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1307
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1308
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1309
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1310
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1311
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1312
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1313
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1314
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1315
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1316
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1317
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1318
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1319
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1320
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1321
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1322
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1323
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1324
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1325
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1326
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1327
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1328
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1329
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1330
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1331
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1332
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1333
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1334
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1335
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1336
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1337
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1338
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1339
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1340
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1341
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1342
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1343
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1344
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1345
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1346
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1347
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1348
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1349
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1350
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1351
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1352
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1353
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1354
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1355
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1356
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1357
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1358
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1359
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1360
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1361
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1362
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1363
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1364
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1365
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1366
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1367
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1368
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1369
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1370
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1371
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1372
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1373
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1374
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1375
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1376
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1377
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1378
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1379
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1380
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1381
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1382
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1383
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1384
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1385
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1386
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1387
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1388
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1389
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1390
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1391
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1392
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1393
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1394
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1395
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1396
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1397
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1398
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1399
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1400
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1401
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1402
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1403
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1404
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1405
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1406
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1407
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1408
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1409
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1410
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1411
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1412
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1413
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1414
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1415
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1416
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1417
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1418
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1419
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1420
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1421
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1422
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1423
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1424
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1425
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1426
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1427
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1428
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1429
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1430
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1431
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1432
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1433
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1434
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1435
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1436
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1437
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1438
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1439
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1440
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1441
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1442
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1443
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1444
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1445
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1446
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1447
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1448
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1449
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1450
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1451
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1452
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1453
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1454
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1455
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1456
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1457
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1458
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1459
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1460
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1461
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1462
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1463
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1464
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1465
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1466
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1467
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1468
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1469
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1470
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1471
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1472
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1473
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1474
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1475
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1476
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1477
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1478
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1479
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1480
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1481
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1482
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1483
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1484
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1485
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1486
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1487
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1488
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1489
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1490
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1491
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1492
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1493
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1494
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1495
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1496
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1497
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1498
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1499
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1500
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1501
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1502
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1503
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1504
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1505
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1506
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1507
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1508
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1509
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1510
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1511
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1512
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1513
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1514
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1515
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1516
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1517
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1518
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1519
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1520
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1521
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1522
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1523
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1524
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1525
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1526
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1527
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1528
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1529
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1530
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1531
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1532
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1533
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1534
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1535
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1536
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1537
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1538
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1539
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1540
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1541
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1542
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1543
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1544
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1545
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1546
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1547
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1548
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1549
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1550
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1551
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1552
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1553
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1554
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1555
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1556
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1557
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1558
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1559
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1560
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1561
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1562
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1563
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1564
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1565
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1566
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1567
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1568
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1569
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1570
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1571
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1572
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1573
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1574
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1575
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1576
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1577
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1578
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1579
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1580
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1581
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1582
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1583
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1584
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1585
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1586
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1587
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1588
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1589
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1590
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1591
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1592
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1593
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1594
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1595
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1596
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1597
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1598
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1599
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1600
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1601
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1602
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1603
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1604
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1605
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1606
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1607
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1608
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1609
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1610
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1611
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1612
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1613
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1614
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1615
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1616
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1617
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1618
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1619
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1620
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1621
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1622
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1623
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1624
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1625
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1626
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1627
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1628
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1629
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1630
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1631
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1632
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1633
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1634
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1635
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1636
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1637
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1638
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1639
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1640
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1641
Sagra Fritto Misto 25-07-2018_1642
 

Foto: Beppe Sacchetto © 201828.ma SAGRA DEL FRITTO MISTO ALLA GORZANESE

9° FESTIVAL DELLE MIGLIORI ORCHESTRE DA BALLO

 

Gorzano, 20-21-22-23-24-25 Luglio 2018

A Gorzano, frazione di San Damiano d'Asti, si celebra da quasi trent’anni uno dei più importanti eventi dell’estate astigiana dedicato ad un famoso piatto della tradizione piemontese. La Sagra del Fritto Misto alla Gorzanese, che segue l’attenta ricetta della tradizione con un occhio ai gusti moderni e propone un menu ricco al quale abbinare l’ottimo vino locale, raggiunge quest’anno la 28° edizione con un richiamo forte verso i tanti visitatori provenienti da tutto il nord Italia.

Gode infatti di molte caratteristiche alle quali gli appassionati dell’enogastronomia e del divertimento non possono rinunciare. Grandi spazi all’aperto dove poter godere delle migliori orchestre da ballo che si esibiscono tutte le sere, un nuovissimo spazio dedicato ai più giovani con DJ set, spettacoli e divertimento con la seconda edizione del Fritto Talent dove artisti esordienti possono esibirsi in canti, balli, barzellette e recitazione, un’area ristoro attrezzata per poter apprezzare tutti i piatti e vini del ricco menu, una cucina di alto livello grazie alla collaborazione di alcuni giovani cuochi della Scuola Alberghiera Penna di San Damiano ed uno staff, fatto esclusivamente di volontari, sempre pronti a garantire la massima soddisfazione con il sorriso.

Un’estate piena di vivacità quella gorzanese, lontana dalla monotonia e dall’afa delle città. Nel dettaglio, ecco gli ingredienti per la ricetta del fritto misto locale: salsiccia, bistecca di pollo e di maiale, polpette, carote, melanzane, patatine, semolino dolce, mela ed amaretto con bagnetto verde. Nel menu si possono però trovare anche agnolotti, tomini, carne cruda, acciughe al verde, salsiccia e patatine, bistecca e patatine, piccolo fritto dolce ma anche pizza ed i dolci. Tutte materie prime di qualità ed un abbinamento enologico garantito dalle aziende vinicole che intervengono durante la manifestazione.

“Continuiamo a lavorare nel segno della passione - spiega il presidente della Pro Loco Giancarlo Ponte - grazie ai grandi numeri raggiunti negli anni ed ai commenti entusiasti dei nostri visitatori. Una piccola comunità che crede nella collaborazione, confermata anche dalle aziende che ci sostengono.

Quest’anno offriremo ancora spettacoli e momenti divertenti, grazie ad orchestre, DJ selezionati e la seconda edizione del nostro Talent”.

Per l’intera manifestazione luna park e baby parking, oltre al banco di beneficenza, ma anche tante altre attività che potrete scoprire sulla pagina Facebook della Pro Loco di Gorzano e sul nostro portale.

Grazie a tutti gli amici di Gorzano. Appuntamento il prossimo anno

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    http://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto