Up Torino 26 Giugno 2011 Raduno Carabinieri Slideshow

Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_001
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_002
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_003
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_004
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_005
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_006
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_007
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_008
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_009
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_010
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_011
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_012
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_013
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_014
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_015
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_016
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_017
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_018
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_019
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_020
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_021
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_022
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_023
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_024
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_025
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_026
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_027
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_028
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_029
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_030
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_031
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_032
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_033
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_034
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_035
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_036
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_037
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_038
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_039
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_040
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_041
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_042
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_043
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_044
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_045
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_046
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_047
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_048
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_049
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_050
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_051
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_052
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_053
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_054
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_055
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_056
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_057
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_058
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_059
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_060
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_061
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_062
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_063
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_064
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_065
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_066
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_067
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_068
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_069
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_070
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_071
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_072
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_073
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_074
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_075
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_076
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_077
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_078
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_079
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_080
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_081
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_082
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_083
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_084
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_085
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_086
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_087
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_088
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_089
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_090
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_091
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_092
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_093
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_094
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_095
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_096
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_097
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_098
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_099
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_100
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_101
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_102
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_103
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_104
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_105
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_106
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_107
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_108
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_109
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_110
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_111
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_112
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_113
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_114
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_115
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_116
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_117
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_118
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_119
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_120
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_121
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_122
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_123
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_124
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_125
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_126
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_127
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_128
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_129
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_130
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_131
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_132
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_133
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_134
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_135
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_136
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_137
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_138
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_139
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_140
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_141
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_142
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_143
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_144
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_145
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_146
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_147
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_148
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_149
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_150
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_151
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_152
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_153
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_154
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_155
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_156
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_157
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_158
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_159
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_160
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_161
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_162
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_163
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_164
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_165
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_166
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_167
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_168
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_169
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_170
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_171
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_172
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_173
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_174
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_175
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_176
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_177
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_178
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_179
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_180
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_181
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_182
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_183
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_184
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_185
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_186
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_187
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_188
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_189
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_190
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_191
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_192
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_193
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_194
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_195
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_196
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_197
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_198
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_199
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_200
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_201
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_202
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_203
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_204
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_205
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_206
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_207
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_208
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_209
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_210
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_211
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_212
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_213
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_214
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_215
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_216
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_217
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_218
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_219
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_220
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_221
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_222
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_223
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_224
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_225
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_226
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_227
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_228
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_229
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_230
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_231
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_232
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_233
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_234
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_235
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_236
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_237
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_238
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_239
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_240
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_241
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_242
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_243
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_244
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_245
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_246
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_247
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_248
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_249
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_250
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_251
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_252
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_253
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_254
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_255
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_256
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_257
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_258
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_259
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_260
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_261
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_262
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_263
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_264
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_265
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_266
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_267
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_268
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_269
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_270
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_271
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_272
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_273
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_274
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_275
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_276
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_277
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_278
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_279
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_280
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_281
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_282
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_283
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_284
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_285
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_286
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_287
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_288
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_289
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_290
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_291
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_292
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_293
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_294
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_295
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_296
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_297
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_298
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_299
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_300
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_301
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_302
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_303
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_304
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_305
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_306
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_307
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_308
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_309
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_310
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_311
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_312
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_313
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_314
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_315
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_316
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_317
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_318
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_319
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_320
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_321
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_322
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_323
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_324
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_325
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_326
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_327
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_328
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_329
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_330
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_331
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_332
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_333
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_334
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_335
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_336
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_337
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_338
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_339
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_340
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_341
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_342
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_343
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_344
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_345
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_346
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_347
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_348
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_349
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_350
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_351
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_352
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_353
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_354
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_355
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_356
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_357
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_358
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_359
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_360
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_361
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_362
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_363
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_364
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_365
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_366
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_367
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_368
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_369
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_370
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_371
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_372
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_373
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_374
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_375
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_376
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_377
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_378
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_379
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_380
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_381
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_382
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_383
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_384
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_385
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_386
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_387
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_388
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_389
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_390
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_391
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_392
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_393
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_394
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_395
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_396
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_397
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_398
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_399
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_400
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_401
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_402
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_403
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_404
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_405
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_406
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_407
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_408
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_409
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_410
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_411
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_412
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_413
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_414
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_415
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_416
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_417
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_418
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_419
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_420
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_421
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_422
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_423
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_424
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_425
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_426
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_427
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_428
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_429
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_430
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_431
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_432
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_433
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_434
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_435
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_436
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_437
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_438
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_439
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_440
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_441
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_442
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_443
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_444
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_445
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_446
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_447
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_448
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_449
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_450
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_451
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_452
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_453
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_454
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_455
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_456
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_457
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_458
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_459
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_460
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_461
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_462
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_463
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_464
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_465
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_466
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_467
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_468
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_469
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_470
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_471
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_472
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_473
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_474
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_475
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_476
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_477
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_478
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_479
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_480
Raduno Carabinieri Torino 26 Giugno 2011_481
 

L'ARMA DEI CARABINIERI

Con le Regie Patenti del 13 luglio 1814, integrate con altre emanate il 15 ottobre 1816, il Re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia istituì i Carabinieri Reali, un corpo armato che, sul modello della gendarmeria francese, aveva compiti sia civili (ordine pubblico e polizia giudiziaria) che militari (difesa della Patria e polizia militare).
I suoi primi effettivi furono scelti fra quelli dell'Armata Sarda che più si distinguevano per buona condotta e saviezza e che sapessero anche leggere e scrivere. Gli ufficiali furono scelti per la gran parte dall'Arma di Cavalleria, la più prestigiosa dell'Esercito.
Il primo Comandante in capo del Corpo fu il Generale Giuseppe Thaon di Revel di Sant'Andrea.

Prima dei Carabinieri, i compiti di polizia erano affidati dai Savoia ai Dragoni di Sardegna, corpo creato nel 1726 e composto da volontari.
Passata la Rivoluzione e Napoleone, per affermare la Restaurazione i Savoia sentirono la necessità di una istituzione affidabile e capace di assicurare il controllo del territorio contro le influenze interne (le idee dell'illuminismo erano ancora molto diffuse ed occorsero decenni per assimilarne gli ideali di libertà) ed esterne (l'Austria era un vicino potente, influente e pericoloso).
Nacquero così i Carabinieri Reali.
Per quanto riguarda la sicurezza pubblica, essi raccoglievano direttamente l'eredità dei Reali Cavalleggeri e del Corpo dei Cacciatori Reali (poi riuniti nel Corpo dei Moschettieri di Sardegna), che si erano distinti nella lotta al brigantaggio in Sardegna. Dai Cacciatori derivano anche i Granatieri di Sardegna, la cui storia, non a caso, divide non pochi episodi con quella dei Carabinieri.
Dal punto di vista militare si trattava invece di un corpo di fanteria leggera. Era, cioè, un corpo elitario rispetto alla fanteria di linea.
L'arma tipica era ovviamente la carabina che, per rispetto alla tradizione, non è ancora stata del tutto rimossa dalle ordinanze.

Il 23 aprile 1815, quindi appena 9 mesi dopo la loro istituzione, perì in servizio il primo di una lunga lista di Carabinieri: Giovanni Boccaccio fu ucciso a Vernate (Cuneo) da un pericoloso fuorilegge evaso dal carcere di Cuneo, Stefano Rosso, detto "il Sardo".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CAROSELLO DEI CARABINIERI                         FOTO EVENTI

 

 

www.vbs50.com

VBS50 © 1998: AMICI - FOTO - FOTO CITTA' - FOTO EVENTI - VIDEO - FOTO DEL GIORNO - TEST - SATELLITE - METEO

MAPPE SATELLITARI - SALUTE - VBSTV - DYLANIA - ARTMONICA

 


Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto